2017. szeptember 25., hétfő

Kornya-Centenárium Gödöllőn

KORNYA-CENTENÁRIUM GÖDÖLLŐN

Meghívó a gödöllői Kornya Centenáriumi ünnepre
"Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket." (Zsid. 13,7) A Szentírás bátorító útmutatását követve Kornya Mihályra, a magyar baptista misszió áldott emlékű hithősére emlékeztünk egy hálaadó istentisztelet keretében halálának centenáriumán, szeptember 23-án a Gödöllői Baptista Imaházban.

A hálaadónap szolgálattevői: Kiss Zoltán, Dr. Borzási István,
Dr. Mészáros Kálmán, Lőrik Levente, Újvári Ferenc, Mészáros Kornél
Lőrik Levente, a helyi gyülekezet lelkipásztora az ünnepség megnyitójában elmondta, hogy a megemlékezés apropóját az is adta, hogy Kornya Mihály az 1880-as években Szadán és környékén is hirdette Krisztus evangéliumát. Bár erre vonatkozó írásos feljegyzés nem maradt fenn, mégis valószínűsíthető, hogy a királyi rezidenciát is magába foglaló, fontos közlekedési csomóponttá váló Gödöllőn is többször megfordulhatott. Talán ez is indokolhatta azt, hogy az épülő gödöllői új imaház utcáját a gyülekezet tíz évvel ezelőtt elhunyt lelkipásztorának, Szirtes Andrásnak a kezdeményezésére Gödöllő Város Önkormányzata a Kornya Mihály utca nevet adta.

A gödöllői gyülekezet az imaház udvarán
A Kornya-centenárium alkalmából tartott hálaadó istentiszteleten Újvári Ferenc, a Budapesti Egyházkerület elnöke hirdette az igét, majd rövid történelmi előadások következtek. Dr. Mészáros Kálmán, az MBE Történelmi Bizottságának elnöke: "Kornya Mihály a magyar baptista misszió ugartörő apostola." címmel tartott ismeretterjesztő előadást, melynek rövidített változatát a beszámoló mellékletében olvashatjuk. Ezt követően Dr. Borzási István, az Erdélyi Történelmi Bizottság képviselője: "Kornya Mihály szolgálatának mai üzenete" címmel szólt a hallgatósághoz. Kelemen Sándor Tomi erdélyi Kornya-kutató pedig, "Kornya Mihály és családja származástörténete" című frissen megjelent tanulmánykötetét mutatta be.
Emléktábla a Gödöllői imaház falán
Az ismeretterjesztő előadásokat követően Kiss Zoltán, bihardiószegi lelkipásztor adott hálát a nagy előd példamutató és hűséges szolgálatáért. Ez után az ünneplő gyülekezet az összevont fúvószenekar kíséretében kivonult íz udvarra és a gödöllői imaház utcára néző homlokzatán emléktábla felavatására került sor Mészáros Kornél, az MBE főtitkára vezetésével. S.D.G.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Kornya Mihály a magyar baptista misszió 
ugartörő apostola."
Kornya Mihály (1844-1917) a magyar baptista misszió egyik legmeghatározóbb egyénisége és legeredményesebb gyülekezetalapítója volt a 19. és 20. század fordulóján. Egy vallásos, puritán szemléletű földművelő család sarjaként nőtt fel Nagyszalontán. Öt évesen veszítette el édesapját, így nagyon hamar, szinte gyermekként kellett a családfenntartói feladatokhoz felnőnie. Uradalmi beosztottként, négyfogatos úgynevezett „parádés” kocsisként szolgált fiatal korában, szülővárosában és környékén.
Munkaadója Rozvány György, a szabadságharcból hazatért főhadnagy és ügyvéd jóvoltából rövid idő alatt világot látott emberré vált. Nagyvárad és Nagyszalonta között időnként neves személyiségek, írók és költők, híres politikusok utaztak kocsiján, többek között Arany János magyar költőfejedelem, Tisza Kálmán, a későbbi mininiszterelnök és még sokan mások. Általános műveltsége és széles ívű világlátása is valószínű, hogy ebben az időszakban bontakozott ki.
Parádés kocsisként szolgált Nagyvárad és Nagyszalonta között
Életének igazi szellemi fordulatát egy egyszerű bibliaárussal, Novák Antallal való találkozása hozta. Akkor jutott először saját Bibliához, amit egyéni csendességében és városának Isten világát kereső polgáraival közösen kezdett tanulmányozni. Így történt, hogy 31 éves korában megtért, fiatal feleségével együtt. Ezt követően Kornya nyolc társával elindult Gyulára és 1875. augusztus 26-án hajnali 3 órakor bemerítkezett a Kettőskőrös vizében a Németországból érkezett Meyer Henrik bibliaterjesztő baptista misszionárius által. Így hagyta maga mögött addigi hívságos életét és szegődött Jézus Krisztus evangéliumának rendíthetetlen hírnökeinek sorába.
Nemzetközi baptista konferencia Nagyszalontán
Először szülővárosában, Nagyszalontán, majd egyre szélesebb körökben osztotta meg barátaival és ismerőseivel a megtérést követő bemerítés és újjászületés bibliai igazságát. Személyes szolgálatára és további küldetésére igen nagy hatással volt a Fritz Onckennel, az „európai baptizmus atyjának” fivérével  való találkozása 1877. november 11-én, akit Meyer Henrik hívott meg egy Nagyszalontán megtartott konferenciára. Ezen a konferencián kapott Kornya felhatalmazást arra, hogy bemerítsen és úrvacsorát osszon, az újonnan alakult gyülekezetek megtért tagjai számára.
A nagy lendülettel induló és egyre terebélyesedő evangelizáló munkássága során, először Bihar megyében, majd a Szilágyságban, aztán szerte a Partiumban, sőt egész Erdély területén alakulnak gomba módra egymás után mintegy százötven helyen újonnan alapított baptista gyülekezetek. Szolgálatának hatósugara Budapesttől Brassóig, a Kárpátok ölelte magyar haza szinte minden szegletéig kihatott.
Kornya Mihály missziós területe a Kárpát-medencében
Elsősorban a magyar honfitársai felé érzett felelősséget az evangélium hirdetésében, de kedvelték szolgálatát a szülőföldjén élő oláh, tót, rác és más anyanyelvű polgártársai is. Sőt a román baptisták egyenesen úgy tekintenek Kornyára, mint a román nyelvű baptista misszió első számú apostolára és egyik meghatározó gyülekezetplántáló alapítójára.
Sokan teszik fel manapság a kérdést, Kornya Mihály 100 évvel ezelőtti halálának jubileumi évében, hogy mi lehetett az áldott életű „paraszt apostol” szolgálatának a titka? Hogyan sikerült a teológiai műveltségét nem híres tanintézményekben, hanem önképzéssel, közvetlenül a Biblia tanulmányozásával, memorizálásával, a Szentlélek inspirációja nyomán összegyűjtenie és azt sokak áldására kamatoztatnia? Hogyan férhetett életének hét évtizedébe ennyi utazás, igehirdetés, családlátogatás, 328 bemerítési ünnep és mintegy 11 ezer ember megtérése és alámerítése, amit személyesen végzett el Isten segítségével?
Tömeges bemerítkezések szerte a Magyar Alföld,  Partium és Erdély minden jelentős településén
Kornya dombormű a
Baptista Teológiai Akadémia
udvarán
Pedig nem lehetett könnyű a magánélete és családi élete sem. Első feleségét Pataki Zsigó Máriát 23 évi házasság után 46 évesen veszítette el. Ebből a házasságából 7 gyermeke született, akik közül egyetlen fia, Mihály a szerb fronton adta életét szeretett hazája védelméért. Lányai is korán meghaltak, közülük csak ketten élték túl édesapjukat.  Második felesége egy általa megtért özvegyasszony, Tóth Máté Zsuzsanna hűséges gondviselője volt, Kornya 73 éves korában bekövetkezett haláláig.
Hogy mennyi lelki harc, álmatlan éjszaka, gyülekezeti gond és feszültség, mennyi fizikai veszély és gonosz szellemi támadás, kiközösítés és bántalmazás kísérte ezt az áldott életutat, azt elképzelni sem tudjuk. Hűségéből és Isten Országa iránti elkötelezettségéből azonban a ma nemzedéke is sokat tanulhat. Erre Isten igéje így bíztat: „Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére és kövessétek hitüket!”  (Zsid. 13,7)
Dr. Mészáros Kálmán,
egyháztörténész

2017. szeptember 24., vasárnap

TEREMTÉS ÜNNEPE

"A TEREMTETT VILÁG SÓHAJTOZIK ÉS VAJÚDIK"
A felvétel 2017. szeptember 24-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. 
Igét hirdet Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Bibliai textus: 
"Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által." (Kolossé 1,12-20)

2017. szeptember 11., hétfő

A SZÍV REFORMÁCIÓJA

A SZÍV REFORMÁCIÓJA
A felvétel 2017. szeptember 10-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. 
Igét hirdet 
Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Bibliai textus: 
"Ezékiás huszonöt éves korában kezdett uralkodni, és huszonkilenc évig uralkodott Jeruzsálemben... Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan tett az őse, Dávid. Uralkodása első évének első hónapjában kinyittatta az Úr háza ajtóit, és kijavíttatta azokat. Azután visszahozta a papokat és a lévitákat, és összegyűjtötte őket a Keleti téren. És ezt mondta nekik: Hallgassatok rám, léviták! Szenteljétek meg magatokat, és szenteljétek meg őseitek Istenének, az Úrnak a házát!... Azért elhatároztam, hogy szövetséget kötök Izráel Istenével, az Úrral..." 
(2. Krónika 29,1-19)