2018. január 31., szerda

40 éve tért vissza a Magyar Korona

Ökumenikus Hálaadó Istentisztelet a Magyar Korona hazatérésének 40. évfordulója alkalmából


Meghívó az hálaadó istentiszteletre
A Magyar Korona hazahozatalának 40. évfordulója alkalmából hálaadó ökumenikus istentiszteletre került sor 2018. január 5-én a zsúfolásig megtelt Budapest-Belváros Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban, mely a főváros legrégebbi temploma.
Az ünnepi eseményen kiemelt szerepet biztosítottak a szervezők a baptistáknak kifejezve tiszteletüket a Korona hazatérésében játszott kimagasló szerepükért. A Magyarországi Baptista Egyház képviseletében Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor, egyháztörténész, az MBE Történelmi Bizottsága elnöke hirdette Isten üzenetét Dr. Osztie Zoltán plébánossal és Takács István református lelkipásztorral közösen.
A Magyar Koronaőrök díszőrsége
Az ünnepi istentisztelet fényét emelte a Magyar Koronaőr Egyesület gondozásában lévő Szent Korona másolata és az egyesület díszőrsége is. A Magyar Koronaőrök Egyesületének az ünnepséget követő fogadásán egy emlékkiállítás is megtekinthető volt a 40 évvel ezelőtti történésekkel kapcsolatosan, kiemelve a baptisták szerepvállalását. Dr. Holló József altábornagy, miniszteri biztos és Dr. David Kostelanich az USA ideigelenes ügyvivőjének köszöntő szavai után Dr. Mészáros Kálmán baptista egyháztörténész ünnepi beszédében többek között a következőket mondta:
Dr. Mészáros Kálmán előadása 
"Tisztelt Ünneplő Gyülekezet! Kedves Testvéreim! Amint azt talán Önök közül sokan tudhatják a Magyar Korona 40 évvel ezelőtti visszahozatalában, mások őszinte próbálkozásai mellett a magyar baptisták is kivették a részüket.
Jimmy Carter és Billy Graham
egy evagelizáción Atlantában
Dr. Billy Graham a 20. század legismertebb és legtekintélyesebb, 100. évet megélt amerikai evangélista 1977 őszén járt hazánkban.
Csodával határos módon kapott engedélyt arra, hogy az akkor még ateista, keresztényellenes ideológiai alapokon álló keleti blokk erős bástyájának gondolt Magyarországon több tízezer ember előtt hirdesse Isten megtérésre hívó üzenetét.
Dr. Haraszti Sándor, a magyar származású amerikai baptista lelkipásztor és orvosmisszionárius aki az evangélista útjának előkészítője és tolmácsa is volt a következő sorokat vetette papírra 40 évvel ezelőtt:
„Graham megkérdezte tőlem, hogy miért hívják meg őt Magyarországra? – A válaszom ez volt: Valószínű nem a két szép kék szemedért... 
Billy Graham és tolmácsa Dr. Haraszti Sándor
A magyar kommunista kormányzatot nem az evangélium érdekli, hanem a Korona hazahozatala és a legnagyobb kereskedelmi kedvezmény.”
Mivel Graham szoros baráti kapcsolatot ápolt a ma is élő 94. évében járó Jimmy Carterrel, az USA akkori, ugyancsak baptista vallású elnökével, a korona visszaadása valóban reális esélynek tűnt. Majd így folytatódik Dr. Haraszti feljegyzése:
Jimmy Carter és felesége a Magyar Koronával
„Carter elnök telefonon felhívta Grahamet közvetlenül a magyarországi útja előtt, hogy áldáskívánását adja át Magyarország népének. A koronáról is tárgyaltak. Az elnök arról biztosította, hogy az ügy az asztalán fekszik és hamarosan jóindulatú döntést hoz a kérés teljesítésében. Ezzel az ígérettel indult Graham Magyarországra, ami néhány hónap után valósággá vált.”
Nem tartjuk véletlennek, hogy 40 évvel ezelőtt éppen ezen a napon, a világkereszténység legősibb ünnepnapján, Vízkereszt vigíliáján érkeztek vissza Magyarországra a Koronázó Ékszerek.
"Íme az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm..."
Az új kegyelmi korszak kezdetét jelentő „Epifánia”, azaz a „Urunk szÍnrelépése” emléknapján, amikor Megváltó Krisztus Jézusunknak a Jordán folyó vizében való bemerítkezésére emlékezünk világszerte. Itt hallotta az őt körülvevő ünneplő sokaság a mennyei szózatot: „Íme, az én szeretett Fiam, akiben én gyönyörködöm.”
2000 évvel ezelőtt ezzel indult el Isten eljövendő királyságának látható előretörése. Aztán folytatódott Krisztus keresztáldozata által a bűn erejének megtörése. Halálból való feltámadásával pedig az örök élet diadala. Ennek világraszóló örömhírét aztán kiválasztott apostolaira bízta.
Szt. István királyunk bemerítkezése
1000 évvel ezelőtt ezt az apostoli küldetést értette meg Szent István királyunk is, aki miután felnőtt férfiúvá érett, elhagyta pogány életvitelét és addig használt Vajk nevét, és az első Jeruzsálemi gyülekezet vértanújának, István diakónusnak a nevét vette fel a hitvalló keresztségében, melynek jelentése „Stefanus” azaz „Győzelmi korona”
Az sem tartjuk véletlennek, hogy ő volt az utolsó európai uralkodó, aki a keleti és nyugat kereszténység határán Bizánc és Róma jóváhagyásával és áldásával lehetett Közép-Európa egyik legtekintélyesebb uralkodója.
Megteremtve ezzel egy keresztény alapokon álló egységes országot itt a Kárpátok ölelte Pannon-medencében, amely a történelem földindulásai ellenére ma is szilárd alapokon nyugszik. Amely 1000 éven át ellenállt minden ellenséges erőnek és bennünket letiporni szándékozó világuralmi eszmerendszernek.
Ünnepség Budapest legősibb szentélyében, a római erőd alapjaira épült Főplébánia Templomban
Bár a sok viharos évszázad után a koronán megdőlt a kereszt, mégis minden keresztényellenes összefogás ellenére a Krisztus keresztje ma is ott ragyog és diadalmaskodik a korona csúcsdíszeként. Mert nincs korona kereszt nélkül! Mint ahogy nincs örök élet koronája sem Krisztushoz mindhalálig hű kereszthordozás nélkül!
Dr. Mészáros Kálmán és felesége Mészárosné Dr. Seres Leila az ünnepségen
A Biblia azt mondja: „Ha megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkozva, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat…” (2. Krónikák 7,14) - Isten áldja meg Magyar Hazánkat, és benne minden népet!” – fejezte be ünnepi beszédét Mészáros testvér.
Ünneplő sokaság a templomban
Nagy öröm volt megtapasztalni baptista résztvevőként a testvérek részéről felekezettől függetlenül azt a szeretetet és megbecsülést, amit kifejeztek a baptista közösség felé. Dr. Haraszti Sándor lelkipásztor és orvosmisszionárius egykori közbenjárása Billy Grahamnél és Jimmy Carter amerikai elnök, baptista testvérünk évtizedekkel ezelőtti döntése olyan megbecsülést szerzett, melyre örömmel és hálaadással tekinthetünk.
Dr. Mészáros Kálmán és Hegedűs Ádám 
*********************
A BAPTISTÁK SZEREPE A MAGYAR KORONA HAZAHOZATALÁBAN
Összefoglaló a Magyar Korona hazaérkezésének 40. évfordulóján rendezett megemlékezésekről a Budapest-Belvárosi Főplébánia templomban.
A 25 perces dokumentumfilmet a Pax TV sugározta 2018. február 6-án, 
a Békesség Hírnöke című baptista magazinban.


2018. január 29., hétfő

Az áldott orvos: Jézus - prédikáció

NEM VAGYOK MÉLTÓ, HOGY HAJLÉKOMBA JÖJJ...
A felvétel 2018. január 28-án készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Bibliai textus: 
Jézus meggyógyítja a kapernaumi százados szolgáját 
(Luk. 7,1-10)

2018. január 21., vasárnap

Mit jelent Jézus elhívott tanítványának lenni? - prédikáció

KI LEHET JÉZUS TANÍTVÁNYA?
A felvétel 2018. január 21-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. 
Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor. 
Bibliai textus: 
"Történt azokban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, és Istenhez imádkozva virrasztotta át az éjszakát. Amikor megvirradt, odahívta tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak is nevezett: Simont, akit Péternek nevezett el, Andrást, a testvérét, Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást, Jakabot, az Alfeus fiát és Simont, akit Zélótának neveztek, Júdást, a Jakab fiát, és Júdás Iskáriótest, aki árulóvá lett." 
Lukács 6,12-16

2018. január 16., kedd

A Názáreti Jézus nyomában III. rész A Genezáreti-tó és környéke

SZENTFÖLD: A NÁZÁRETI JÉZUS NYOMÁBAN - III. RÉSZ
Bibliai tanulmányút a szentföldön. 
Az Éjféli Kiáltás Misszió szervezésében létrejött zarándokutak felvételéből összeállított dokumentumfilm. 
Készítette: Cserna Gábor rendező-operatőr, 
Lelki vezető: Dr. Mészáros Kálmán egyháztörténész, 
Főszervező: Nagy Erzsébet ÉKM misszióigazgató, 
Kiadó: Dálnoki Média Kft. 2018.

Evezz a mélyre! - prédikáció

EVEZZ A MÉLYRE!
A felvétel 2018. január 14-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. 
Az igehirdetés textusa:
"Jézus ezt mondta Simonnak: "Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra!" Simon így felelt: "Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat." S amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik..." (Lukács 5,1-11)

2018. január 7., vasárnap

Vízkereszt üzenete - prédikáció

Vízkereszt üzenete - Jézus bemerítésének jelentősége
A felvétel 2018. január 7. Vízkereszt vasárnapján készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. 
Az igehirdetés Bibliai textusa: 
"Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedése után Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég, leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből: "Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm." (Lukács 3,21-22)

2018. január 2., kedd

Mint jó sáfárok - prédikáció

MIT TANÍT A BIBLIA FÖLDI ÉLETÜNK LEGFŐBB ÉRTELMÉRŐL?
A felvétel 2017. december 31-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet
óévbúcsúztató istentiszteletén.
Az igehirdetés bibliai textusa:
"Add tudtomra, Uram, életem végét, meddig tart napjaim sora, hadd tudjam meg, milyen mulandó vagyok! Íme, arasznyivá tetted napjaimat, életem ideje semmiség előtted."
(Zsoltárok 39,1-10)