2018. május 21., hétfő

Pünkösd és a bemerítés üzenete

PÜNKÖSD: BEMERÜLÉS VÍZBE ÉS SZENTLÉLEKBE
A felvétel 2018. május 20-án készült a Kispesti Baptista Gyülekezet Pünkösdi istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Bibliai textus: "Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: "Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?" Péter így válaszolt: "Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg (merítkezzetek be) valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát."  (ApCsel 2,37-38)

KIK EZEK ITT FEHÉRBEN? BEMERÍTÉSI ISTENTISZTELET KISPESTEN
Pünkösd vasárnapján 2018. május 20-án az Egyház születésnapjára és a Szentlélek kiáradására emlékeztünk. Hálásak vagyunk Istennek, hogy a megtérést követő újjászületés és a Szentlélek erejével és örömével teljes élet napjainkban is átélhető valóságáért.
Nagy öröm volt ezen a napon a Kispesti Baptista Gyülekezetben is, ahol 5 új testvérünk - Égető Réka, Horváth Ottilia Júlianna, Kovács Balázs, Égető Márk, ifj. Zsigmond István - hallotta meg Jézus Krisztust meghívását a tanítványi életre. Az ő hitvallásuknak és bemerítésüknek lehetünk tanúi ezen a pünkösd vasárnapon.
A gyülekezet énekkara
Az ünnepi istentisztelet igei üzenete a következő újszövetségi mondatokra épült. Bemerítő János a Jordán partján a következő felszólítást intézte hallgatóihoz: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!" (Máté 3,2) Jézus Krisztus pedig ezt a parancsot adta: "Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és bemerítkezik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik." (Máté 16,15-16)
Az igehirdetés a hitvalló bemerítés
bibliai alapjairól szólt
Sőt azt is világosan kifejtette hogy: "Bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be Isten Országába." (János 3,5) Péter apostol pedig ezt tanácsolt a pünkösdkor megtért sokaságnak: "Térjetek meg, és merítkezzetek be valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát!” (ApCsel 2,38)
Az ünneplő gyülekezet
A bemerítési istentiszteleten elhangzó igehirdetést a következő internetes címen lehet megtekinteni, illetve meghallgatni: 
Testvéri szeretettel:
Mészáros Kálmán lelkipásztor

2018. május 13., vasárnap

Dicsérjétek az Urat - prédikáció

HOGYAN KERÜLHETÜNK ISTEN ERŐTERÉBE?
A felvétel 2018. május 13-án készült a Kispesti Baptista Gyülekezet "Cantate" vasárnapi istentiszteletén. 
Igét hirdet Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Bibliai textus: 
"Az Úr pedig leszállt felhőben, és beszélt hozzá. Majd elvett abból a lélekből, amely Mózesben volt, és annak a hetven vénnek adta. Amikor a lélek rajtuk nyugodott, akkor prófétáltak, de máskor nem... 
Akkor megszólalt Józsué, Nún fia, aki ifjúkorától fogva Mózes szolgája volt, és ezt mondta: Uram, Mózes, tiltsd meg nekik! De Mózes ezt mondta neki: Miért vagy ilyen féltékeny? Bárcsak az Úr egész népe próféta volna, és nekik is adná lelkét az Úr!" 
(4. Mózes 11,25-27)

2018. május 11., péntek

Judson University Choir Koncertje

A CHICAGOI JUDSON UNIVERSITY KÓRUS 
KONCERTJE KISPESTEN
A CHICAGOI JUDSON UNIVERSITY GOSPEL KÓRUSA KISPESTEN
Judson egyetem gospel kórusa a kispesti imaházban
Nagyon szép és felemelő egyházzenei koncertre került sor 2018. május 10-én, Jézus Mennybemenetelének emléknapján a Kispesti Baptista Gyülekezetben. A különleges ünnepség során az amerikai Chicago Judson University gospel kórusa énekelt szebbnél szebb evangéliumi énekeket Huntly Brown zongoraművész kíséretében, aki már nem először járt a kispesti gyülekezetben.
Huntley Brown, a Billy Graham Evangelizációs Társaság világszerte ismert gospel zongoraművésze 2012-ben járt először Budapesten. Akkor Franklin Graham evangelistát kísérte el és szolgált a Reménység Fesztivál ezer fős énekkarának zongoristájaként a Budapest Sportarénában.
Figyelmes hallgatóság a koncerten
Azóta már harmadszor tért vissza hazánkba, és adott istendicsérő evangéliumi/gospel énekekből összeállított zongorakoncertet több városban, így a kispesti gyülekezetben is. Most egy európai koncertkörút során a Chicagoi Judson University 50 fős egyetemi kórusával érkezett Budapestre és szolgáltak a zsúfolásig megtelt kispesti gyülekezetben nagyszerű, lélekemelő énekekkel és modern hangzású zeneszámokkal.
A kórus szolgálati körútja hazánkon kívül, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában, Ausztriában, Németországban, Belgiumban és végül Franciaországban folytatódott.
A koncertről a Kispesti kábel televízió is felvételt készített
Köszönjük Huntley Brown zongoraművésznek, Warren J. Anderson karmesternek, a Judson egyetem kórusának kitűnő művészi teljesítményét, valamint az európai turné szervezőinek, Dan és Rose Smith amerikai misszionárius házaspárnak és Barbarics Péternek, a nagyszerűen előkészített programért. Soli Deo Gloria!
Az énekes-zenés evangelizációs istentiszteleti alkalomról készített felvétel megtekinthető egyházunk honlapján is, a következő internetcímen:
Köszönjük a mellékelt kiváló fényképeket Erdős László hivatásos fotóművésznek.

2018. május 9., szerda

Aki első akar lenni...

"EGY ÉDESANYA FOHÁSZA"
A felvétel 2018. május 6-án készült a Kispesti Baptista Gyülekezet anyák napi ünnepségén. 
Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Bibliai textus: 
"Akkor odament hozzá a Zebedeus fiainak anyja fiaival együtt, leborult előtte, és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle: "Mit akarsz?" Ő így felelt: "Mondd, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől üljön a te országodban." Jézus így válaszolt: "Nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én fogok kiinni?" 
Máté 20,20-28

2018. május 7., hétfő

Akik sokakat az igazságra vezettek

Billy Graham és Martin Luther King emléknap
a Baptista Teológiai Akadémián
Dr. Martin Luther King és
Dr. Billy Graham
A 2018. február 21-én, életének 100. esztendejében elhunyt, világszerte ismert evangélista Billy Graham, és az 50 évvel ezelőtt 1968. április 4-én vértanúhalált szenvedett Béke Nobel-díjas Martin Luther King baptista lelkipásztor emlékére tudományos konferenciát szervezett 2018. április 9-én a Magyarországi Baptista Egyház (MBE) a Baptista Teológiai Akadémián. 
Az ünnepség a két hithős bronz domborművének koszorúzásával vette kezdetét az MBE budapesti székházának Történelmi Emlékparkjában. Ennek során az USA nagykövetsége, a Magyar Országgyűlés, a Magyar Kormány, a Billy Graham Evangelizációs Társaság, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa tagegyházai, köztük a Magyarországi Baptista Egyház jelenlévő képviselői róttál le tiszteletüket a hithősök falánál. Az egész napos megemlékezésre és tudományos ünnepségsorozatra a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) vezetői is meghívást kaptak.
Dr. Martin Luther King Washingtonban:
"Van egy álmom..."
Bennünket magyar evangéliumi keresztényeket is hálára kötelez ennek az Istentől adatott két modernkori hithős életpéldája és az evangélium hirdetésében vállalt áldozatkész szolgálata, akik valóságos igazodási ponttá váltak saját koruk zűrzavaros évtizedeiben. Amíg Martin Luther King az igazságtalan társadalmi megkülönböztetés ellen emelte fel a szavát és még a mártíriumot is felvállalta, hogy rabszolgasorba süllyedt sorstársait felemelje, addig Billy Graham Istentől azt a küldetést kapta, hogy a Krisztus keresztáldozata által nyert lelki szabadság örömüzenetét hosszú élete során a világ számtalan országában sokmillió embernek elvigye és fáradhatatlanul hirdesse.
Dr. Billy Graham Tahiban: "A Biblia azt mondja..."
Martin Luther Kinget az 1963-ban Washingtonban meghirdetett tömegrendezvényen elmondott „Van egy álmom” kezdetű beszéde tette világszerte híressé. Ennek utolsó mondata így hangzott: „Van egy álmom, hogy eljön az a nap, amikor ’minden völgy fölemelkedik, és minden hegy és halom alászáll. Az egyenetlen egyenessé és a bércek rónává lesznek és megjelenik az Úr dicsősége és minden test meg fogja látni azt”. Majd, mintegy megsejtve az ellene irányuló tragikus kimenetelű véres merénylet előtti estén, mintha megérezte volna, hogy mi vár rá, ezt mondta: „Fönt jártam a hegyen és láttam az ígéret földjét! ... És boldog vagyok ma este és nem aggódom semmi miatt, nem félek egy embertől sem, mert szemeim látták az Úr eljövendő dicsőségét." A gyilkos golyó 1968. április 4-én oltotta ki életét. Mindössze 39 esztendős volt. King tiszteletes Istentől kapott prófétai látomása azonban beteljesedett…
Hithősök Emlékfalának megkoszorúzása
Billy Graham több embernek hirdette személyesen az evangéliumot szerte a nagyvilágban, mint bárki más az emberiség történelme során, aki Krisztus követségében valaha is munkálkodott előtte. Mintegy 2,5 millió embert tartottak nyilván, aki az evangelizációs alkalmain fogadta el Jézus Krisztust személyes megváltójának és mintegy kétmilliárd ember hallhatta prédikációit, beleszámítva a rádiós, illetve televíziós közvetítéseket is.
Megemlékezés a Magyarországi Baptista Egyház
Történelmi Emlékparkjában
Több amerikai elnöknek volt személyes lelki tanácsadója és lelkigondozója. Baptista elkötelezettségű, de nyitott evangéliumi protestáns gondolkodású emberként a felekezeti határokon túllépve a keresztény egyházak világot átfogó lelki megújulásán is fáradozott. Híres mondatának egyike: „Hogy valaki baptistává tegyek, nem mennék át az út másik oldalára sem, de hogy valakit Jézus Krisztushoz vezessek, a világ végére is szívesen elmegyek”
A Magyar Evangéliumi Szövetség vezetői Viktor Hammal
a Billy Graham Evangelizációs Társaság igazgatójával
A hidegháború időszakában ő volt az első amerikai evangélista, aki átjuthatott a „vasfüggönyön”, melynek első állomása 1977-ben Magyarország volt. Ezt követően végig látogatta a kommunista rabigába szenvedő kelet-európai országokat és prédikálhatta szabadon az evangéliumot. Emlékezetes marad számunkra az 1989-es rendszerváltás feszült időszakában a budapesti Népstadionban összegyűlt, Isten igéjére figyelő mintegy százezer honfitársunk reakciója, akik a döntésre híváskor tízezerszámra özönlöttek le a lelátókról, hogy Bibliához jussanak és elkötelezzék magukat Jézus Krisztus követésére. Hitünk szerint ezek a látogatások egyértelműen hozzájárultak a kelet-európai kommunista rendszerek összeomlásához.
Graham 100. esztendejében 2018. február 21-én lépett életbe sokszor emlegetett kijelentése: "Ha egy nap majd azt olvassátok vagy halljátok, hogy Billy Graham meghalt, egy szót se higgyenek belőle! Sokkal elevenebb leszek, mint most vagyok. Csak a lakcímemet változtattam meg. Isten jelenlétébe léptem."
Mindkét hithősünk emléke legyen áldott!
Dr. Mészáros Kálmán
egyháztörténész