2018. február 26., hétfő

Billy Graham életútja


Billy Graham életútja
(1918–2018)
"Ha egy nap majd azt olvassátok vagy halljátok, hogy Billy Graham meghalt, egy szót se higgyenek belőle! Sokkal elevenebb leszek, mint most vagyok. Csak a lakcímemet változtattam meg. Isten jelenlétébe léptem." (Dr. Billy Graham)
Billy Graham első magyarországi szolgálata
Tahi Táborbanban 1977-ben
William Franklin (Billy) Graham a legismertebb evangélista a világon. Több embernek hirdette személyesen az evangéliumot szerte a nagyvilágban, mint bárki más, aki Krisztus követségében valaha is munkálkodott előtte. 1993-ig mintegy 2,5 millió embert tartottak nyilván, aki az evangelizációs alkalmain fogadta el Jézus Krisztust személyes megváltójának. 2002-ig pedig mintegy kétmilliárd ember hallhatta Graham prédikációit, beleszámítva a rádiós, illetve televíziós közvetítéseket is.
Ruth Bell és Billy Graham 1943-ban
kötöttek házasságot 
Több amerikai elnöknek – Harry Truman, Dwight Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagen, George Bush, Bill Clinton, George W. Bush Jr. – volt személyes lelki tanácsadója és lelkigondozója. Baptista elkötelezettségű, de nyitott evangéliumi protestáns gondolkodású emberként a felekezeti határokon túllépve a keresztény egyházak világot átfogó lelki megújulásán is fáradozott.
Billy Graham az észak-karolinai Charlotte városa közelében született 1918. november 7-én egyszerű farmercsaládban. Szülei eredetileg református-presbiteriánus egyházhoz tartoztak, de nem nagyon gyakorolták hitüket. 1934-ben egy városukban megrendezett evangelizációs összejövetelen Graham megtért és átadta életét Krisztusnak. Néhány hónap múlva bemerítkezett egy templomuk közelében található tóban mintegy 300 résztvevő jelenlétében, és a helyi baptista gyülekezet tagja lett. Ekkor 17 esztendős volt. Miután leérettségizett, beiratkozott a Bob Jones University első évfolyamára, majd iskolát váltott és a Florida Bibliaintézetben (ma Florida College) folytatta tanulmányait. Az iskola befejezése után avatták baptista lelkipásztorrá 1940-ben. Ezt követően kiegészítő tanulmányokat folytatott a Chicago melletti Wheaton College-ban.
A "Fiatalok Jézusért" lendületes
utazó evangélistája
Itt ismerte meg későbbi feleségét, Ruth Bellt (1920–2007), egy kínai orvosmisszionárius lányát, akivel 1943-ban kötött házasságot. Egy rövid ideig pásztori szolgálatot végzett a Chicago melletti Western Springs Baptista Gyülekezetben. Ebben az időben kezdte meg rádiós szolgálatát is a Song in the Night (Ének az éjszakában) című evangéliumi programban. Ez egy 45 perces adás volt, amit az egyik chicagói nagy hatósugarú rádióállomás közvetített heti rendszerességgel. Ebben a műsorban jelenik meg két későbbi barátja és segítő munkatársa, Cliff Barrows zeneigazgató és George Beverly Shea evangéliumi énekes. Időközben Graham meghívást kapott a Youth for Christ (Fiatalok Krisztusért) felekezetközi keresztény ifjúsági szervezettől utazó evangélista szolgálatra. Ezek után családját Észak-Karolina államba, Montreat közelébe költöztette egy hegyvidéki, egyszerű, fából épített családi házba. Mindvégig ez a szerény épület maradt otthonuk, ahol öt gyermeket neveltek fel. 
A többhetes evangelizáció színhelye a Los Angeles-i "Sátor katedrális"
Graham szolgálatában az igazi áttörést az 1949-es nyolchetes evangelizációs igehirdetés-sorozat adta, amit Los Angelesben szerveztek meg egy hatalmas autóparkolóban fölállított, több ezer ülőhelyes cirkuszi sátorban. Az evangelizáció során nagy lelki ébredés indult el a városban. Mivel az esti igehirdetéseket a helyi rádióállomások és több állam rádióállomása is átvette és egyenes adásban sugározta, Graham szolgálatát szinte az egész ország megismerhette.
A New York-i  Madison Square Garden arénája
Martin Luther King és Billy Graham
baráti kapcsolatban voltak
Nemzetközi szolgálata is ebben az időben indult. Első külföldi útja Angliába vezetett, ahol egy 12 hetes evangelizációs sorozatot tartottak nagyrészt Londonban Cliff Barrows munkatársával együtt 1947–1948 fordulóján, ahová 1954-ben ismét visszatért. 1957-ben New York városában egy 16 hetes evangelizációs sorozat következett a Madison Square Garden sportarénában. A következő években aztán evangelizációs kampányai behálózták Észak- és Dél-Amerika, Európa és Ázsia, valamint Afrika és Ausztrália minden jelentősebb államát és nagyvárosát. Az elmúlt hat évtizedben 185 országban 210 millió ember előtt hirdette személyesen az evangéliumot. 1948–1952 között a Minnesota állambeli Northwestern College igazgatói teendőit is ő látta el. 1950-ben pedig megalapította a Billy Graham Evangelizációs Társaságot Minneapolis központtal, ami később Charlotte (NC) városába költözött. Itt készül az Hour of Decision (A döntés órája) heti rádióprogram immár több mint 50 éve, a Decision (Döntés) havonta megjelenő magazin, az ugyancsak Graham által alapított Christianity Today (Kereszténység Ma) havilap, számtalan újságban megjelenő cikksorozat, valamint a World Wide Pictures evangelizációs filmjei.
Billy Graham igét hirdet 1977-ben Tahiban a baptisták ifjúsági táborában
Graham felemelte a szavát az 1960-as években fölerősödő szegregációval szemben. Baráti kapcsolatban volt dr. Martin Luther King baptista lelkipásztorral, akiért közbenjárt a börtönből való kiszabadulása érdekében, sőt a New York-i 1957-es híres evangelizációja során Kinget is meghívta szolgálatra maga mellett.
Elítélte Dél-Afrika apartheid politikáját és a kommunista országok erőszakos vallásüldöző, ateista diktatúráját. A hidegháború időszakában mégis ő volt az első amerikai evangélista, aki átjuthatott a „vasfüggönyön”, és prédikálhatta szabadon az evangéliumot.
Az amatőr felvétel az 1977-ben készült Tahiban 
Az áttörés 1977-ben következett be, amikor először látogatott Magyarországra. Ezt követte Lengyelország (1978), Kelet-Németország és Csehszlovákia (1982), Szovjetunió (1984), Románia és ismét Magyarország (1985), Kína (1988), majd ismételten Magyarország (1989). Emlékezetes marad számunkra a rendszerváltás feszült időszakában a budapesti Népstadionban összegyűlt, Isten igéjére figyelő mintegy százezer honfitársunk reakciója, akik a döntésre híváskor tízezerszámra özönlöttek le a lelátókról, hogy Bibliához jussanak és elkötelezzék magukat Jézus Krisztus követésére. 
A felvétel 1989-ben készült a Népstadionban
Hitünk szerint ezek a látogatások egyértelműen hozzájárultak a kelet-európai kommunista rendszerek összeomlásához. Mindezek után vált híressé sokat idézett mondata: „A kommunizmust nem lehet kívülről megdönteni, ezért megyek a vasfüggöny mögé!”
Színültig megteltek figyelmes hallgatókkal a Népstadion lelátói és a küzdőtér pázsitja
Az utóbbi években egészségi állapota igen megromlott. Hosszú időn keresztül Parkinson-kór gyötörte. Legutolsó nyilvános ébredési összejövetelére 2005 júliusában került sor a New York-i Madison Square Gardenben, ahol a három nap alatt összesen 230 ezer ember hallhatta az evangélista búcsúzásnak szánt igehirdetéseit. Azóta teljesen visszavonult a nyilvánosságtól, és vallomása szerint már csak a mennyei hazahívó szóra várt, ami Graham 100. esztendejében 2018. február 21-én meg is érkezett. Legyen áldott az emléke!
Dr. Mészáros Kálmán
egyháztörténész

2018. február 25., vasárnap

In memoriam Billy Graham

IN MEMORIAM BILLY GRAHAM
“Ha egy nap majd azt olvassák vagy hallják, hogy Billy Graham meghalt. Egy szót se higgyenek belőle. Sokkal elevenebb leszek, mint most vagyok. Csak a lakcímemet változtattam meg. Isten jelenlétébe léptem.” 
(Dr. Billy Graham)

"A gonoszt jóval győzd meg!" - Prédikáció

SZÁLLJON LE TŰZ AZ ÉGBŐL ÉS ÉGESSE MEG ŐKET?
Bibliai textus:
Ekkor megszólalt János: "Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben űz ki ördögöket, de megtiltottuk neki, mert nem követ téged velünk együtt" Jézus azonban ezt mondta neki: "Ne tiltsátok meg, mert aki nincs ellenetek, az veletek van." Amikor közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket küldött maga előtt. Azok útnak indultak, és betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt tanítványai, Jakab és János így szóltak: "Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk: Szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket!?" De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, (és ezt mondta: "Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, mert az Emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse.") Aztán elmentek egy másik faluba. 
(Lukács 9,49-56)

2018. február 18., vasárnap

Ti adjatok nekik enni!

Add Jézus kezébe azt amid van!
Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor. 
A felvétel 2018. február 18-án készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. 
Bibliai téma és textus: Ötezer ember megvendégelése. 
„Amikor a nap már hanyatlani kezdett, a tizenkettő odament hozzá, és ezt mondta neki: “Bocsásd el a sokaságot, hadd menjenek el a környező falvakba és településekre, hogy ott megszálljanak, és élelmet szerezzenek, mert itt lakatlan helyen vagyunk” Ő azonban ezt mondta nekik: “Ti adjatok nekik enni!” Ők így válaszoltak: “Nincs nálunk több, mint öt kenyér és két hal, hacsak el nem megyünk, és nem veszünk eledelt ennek az egész sokaságnak”. Ugyanis mintegy ötezer férfi volt ott. Jézus erre így szólt tanítványaihoz: “Ültessétek le őket csoportokba ötvenenként!” Így tettek, és leültették valamennyit. Ő pedig vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte, és a tanítványoknak adta, hogy tegyék a sokaság elé. Ettek és jóllaktak mindnyájan; azután összeszedték a megmaradt darabokat, tizenkét kosárral.”
(Lukács 9,12-17)

2018. február 12., hétfő

Életre kelnek-e még ezek a csontok?

ÉLETRE KELNEK-E MÉG EZEK A KISZÁRADT CSONTOK?
A felvétel 2018. február 11-én készült a Békési Baptista Gyülekezetben. 
Az igehirdetés textusa: 
"Megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat és kihozlak sírjaitokból, én népem! Lelkemet adom belétek, életre keltek és letelepítelek benneteket a saját földeteken." 
Ezékiel 37,1-14

2018. február 5., hétfő

Pax TV: Kik a baptisták?

KIK A BAPTISTÁK?
A következőkben a reformáció harmadik ágának tekinthető anabaptista-baptista mozgalom történetéről kaphatunk rövid összefoglalót, amit egy nemzetközi konferencián mondtam el Budapesten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) székházában.
Köszönet Cserna Gábor operatőrnek a film szerkesztéséért!

2018. február 4., vasárnap

PAX TV - 40 éve érkezett haza a Szent Korona

A BAPTISTÁK SZEREPE A MAGYAR KORONA HAZAHOZATALÁBAN
Milyen szerepet vállaltak a baptisták a Szent Korona hazahozatalában? 
Hírösszefoglaló a Szent Korona hazaérkezésének 40. évfordulóján rendezett megemlékezésekről, amit a Budapest-Belvárosi Főplébánia-templomban és a Baptista Egyház új missziós székházában tartottak meg. 
A 25 perces filmet a PAX TV sugározza 2018. február 6-án, 
a Békesség Hírnöke című baptista magazinban.

Jézus és a magvető példázata - prédikáció

ÚJJÁSZÜLETÉS ISTEN ÉLŐ IGÉJE ÁLTAL
A felvétel 2018. február 4-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. 
Igét hirdet: 
Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor. 
Az igehirdetés témája: 
Jézus példázata a magvetőről és a négyféle szántóföldről
Bibliai textus: 
"A példázat pedig ezt jelenti: A mag az Isten igéje. Akiknél az útfélre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek.
Akiknél a sziklás földre esett, azok amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük: ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak.
Akiknél a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de mikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést.
Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak állhatatossággal... Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok!" 
Lukács 8,4-15, 18